Föreningen Internationella Folkhögskolan

Inbjudan till årsmöte 2018

Föreningen Internationella Folkhögskolan hälsar dig välkommen till årsmöte.

Tid: Söndag 18 mars kl 13:00

Plats: Skolspåret 43 i Hjällbo. 1 tr upp i ABC:s lokaler

På dagordningen, bl a:

 1. Årsmötet öppnas / Fastställande av röstlängd
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av:
  a, mötesordförande
  b, protokollförare
  c, justerare
  d, rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behörighet
 5. Styrelsens årsberättelse
  a, verksamhet
  b, ekonomi
 6. Revisorns berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut i anledning av överskott eller underskott i den fastställda resultat- och balansräkningen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018.
 11. Beslut om arvoden
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av styrelse:
  a, ordförande (2 år)
  b, ledamöter (4 st à 2 år)
  c, suppleanter (3 st à 1 år)
 14. a, ordinarie revisor (1 st à 2 år)
  b, revisorsuppleant (1 st à 2 år)
 15. Val till Gunnar Fagrells minnesfond
  a, styrelseledamöter (3 st)
  b, revisorer (2 st)
 16. Val av valberedning (3 st à 1 år, varav en sammankallande)
 17. Årsmötet avslutas